Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin

OP Ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä


Milj. e Tuotot Kulut Muut erät *) Tulos ennen veroja 1-12/2014 Tulos ennen veroja 1-12/2013 Muutos, %
Pankkitoiminta 1 933 1 082 -264 587 404 45,1
Vahinkovakuutus 595 372 0 223 166 34,4
Varallisuudenhoito 256 95 0 161 113 42,5
Muu toiminta 473 516 0 -43 13 -429,5
Eliminoinnit -468 -474 -19 -13 4 -395,6
Yhteensä 2 789 1 592 -283 915 701 30,6
             

*) Muissa erissä esitetty palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille, sekä arvonalentumiset saamisista.

Pankkitoiminta

 • Tulos ennen veroja kasvoi 45 prosenttia 587 miljoonaan euroon (404).
 • Pankkitoiminnan tulos parani selvästi korkokatteen kasvun ja henkilöstökulujen supistumisen johdosta. Korkokate kasvoi 19 prosenttia.
 • Luottokannan kasvu hidastui 3,8 prosenttiin, mutta osoitti piristymisen merkkejä toisella vuosipuoliskolla.
 • Talletuskannan kasvu kohdistui maksuliiketalletuksiin, jotka kasvoivat vuodessa 12 prosenttia.
 • Luottoriskiasema on säilynyt vakaana – arvonalentumiset olivat matalalla 0,12 prosentin tasolla luotto- ja takauskannasta.

Pankkitoiminnan avainlukuja


Milj. e 1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
Korkokate 1 093 915 19,4
Arvonalentumiset saamisista 88 81 8,4
Muut tuotot 840 853 -1,7
Henkilöstökulut 456 483 -5,6
Muut kulut 626 608 2,9
Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 176 193 -8,8
Tulos ennen veroja 587 404 45,3
       
Kulu-tuottosuhde, % 56,0 61,6 -5,6
       
Milj. e      
Nostetut asuntoluotot 5 977 6 340 -5,7
Nostetut yritysluotot 6 468 7 235 -10,6
Välitetyt kiinteistökaupat, kpl 12 341 13 540 -8,9
       
Mrd. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Luottokanta      
  Asuntoluotot 34,0 33,1 2,5
  Yritysten luotot * 16,9 16,2 4,3
  Muut luotot * 19,8 18,8 5,7
Luottokanta yhteensä 70,7 68,1 3,8
Takauskanta 2,9 2,9 -0,2
       
Talletukset      
  Käyttely- ja maksuliiketalletukset 29,8 26,6 11,9
  Sijoitustalletukset 19,0 20,7 -8,2
Talletukset yhteensä 48,8 47,3 3,0
       
Markkinaosuus, % **


  Luottokannasta 34,4 34,6 -0,2***)
  Talletuskannasta 37,6 36,8 0,8***)
         

* Vertailukauden 2013 lukuja on oikaistu Tilastokeskuksen 1/2014 sektoriuudistuksen vuoksi. Sektoriuudistuksen myötä vertailukauden yritysluottokannasta siirtyi arviolta 1,7 miljardia euroa muiden luottojen luottokantaan.

** Ilman rahoitus- ja vakuutuslaitosten luottoja ja talletuksia *** suhdeluvun muutos


Vaimea talouskasvu ja kysynnän hiipuminen ovat hidastaneet myös luottokannan kasvua. Nostettujen uusien luottojen määrä laski vuoden aikana 1,0 prosenttia. Toisella vuosipuoliskolla luottokysyntä osoitti kuitenkin piristymisen merkkejä.

OP Ryhmän talletuskanta kasvoi 3,0 prosenttia. Sijoitustalletusten määrä supistui 8,2 prosenttia vuoden aikana poikkeuksellisen pitkään jatkuneen alhaisen korkotason ja määräaikaistalletusten laskeneiden marginaalien johdosta. Talletuskasvun painopiste on edelleen maksuliiketalletuksissa, joiden määrä kasvoi vuodessa 12 prosenttia eli 3,2 miljardia euroa. Tilikaudella osuuspankkien yhteenlaskettu lisä- ja Tuotto-osuuksien määrä kasvoi 1,2 miljardia euroa.

Luottokanta kasvoi vuodessa 3,8 prosenttia. Nostettujen uusien asuntoluottojen määrä laski 5,7 prosenttia ja yritysluottojen 11 prosenttia. Kulutusluottojen kysyntä oli vilkasta ja uusien nostettujen kulutusluottojen määrä kasvoi 27 prosenttia. Uusien asunto- ja yritysluottojen keskimarginaali laski hieman vertailukaudesta.

OP Ryhmän markkina-asema asuntoluotoissa ja yritysrahoituksessa sekä talletuksissa on pysynyt vakaana. OP Ryhmän markkinaosuus asuntoluotoissa kasvoi tilikauden aikana 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 38,0 prosenttia (37,7).

Asuntomarkkinoiden alavire on jatkunut tilikauden aikana. Ryhmän kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä laski 9 prosenttia viime vuodesta.

Tulos

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi selvästi vuotta aiemmasta ja oli 587 miljoonaa euroa (404). Tulosta paransivat korkokatteen kasvu sekä henkilöstökulujen supistuminen. Arvonalentumiset kasvoivat 7 miljoonaa euroa 88 miljoonaan euroon ollen edelleen matalalla 0,12 prosentin (0,12) tasolla suhteessa luotto- ja takauskantaan.

Korkokate kasvoi 178 miljoonaa euroa eli oli 19 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella luottokannan kasvun ja marginaalitason nousun johdosta. Myös pääomamarkkinatuotteiden korkokatteen suotuisa kehitys ja talletusvarainhankinnan kustannuksen lasku tukivat korkokatteen vahvistumista.

Muut tuotot yhteensä supistuivat 14 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettopalkkiotuotot olivat 12 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella maksuliikkeeseen liittyvien palkkioiden kasvettua.


Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä supistuivat vertailukaudesta 22 miljoonaa euroa. Kaupankäynnin nettotuottoja laski johdannaisten arvostuksessa käytettävän luotto- ja vastapuoliriskimallin muutos. Liiketoiminnan muut tuotot supistuivat 6 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä supistuivat 0,8 prosenttia 1 082 miljoonaan euroon (1 090). Tehostamistoimenpiteiden seurauksena henkilöstökulut supistuivat 5,6 prosenttia ja olivat 456 miljoonaa euroa (483). ICT-kulut kasvoivat 12 miljoonaa euroa.

Pankkitoimintaan kohdistuvat OP-bonukset olivat yhteensä 170 miljoonaa euroa (182). Tilikauden alusta lukien osa bonuksista on kohdistunut vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoito-segmentteihin. Ryhmätasolla bonusten määrä kasvoi 3,6 prosenttia.

Riskiasema

Pankkitoiminnan keskeiset riskit ovat luottoriski, markkinariskit ja likviditeettiriski.

Pankkitoiminnan luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan maltillisena. Luotto- ja takauskanta kasvoi tilikaudella 2,6 miljardia euroa 73,6 miljardiin euroon. Yli 90 päivää erääntyneitä saamisia oli 279 miljoonaa euroa (295) eli suhteessa luotto- ja takauskantaan hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 90 päivää erääntyneiden saamisten, muiden riskillisiksi luokiteltujen saamisten sekä saamisten, joihin on annettu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) vuonna 2015 voimaan tulevassa ohjeessa tarkoitettu lainanhoitojousto, yhteismäärä oli vuoden lopussa 1,8 miljardia euroa. Määrä oli edellisen vuoden tasolla. Lainanhoitojoustot ovat asiakkaan kanssa sovittuja helpotuksia alkuperäiseen maksuohjelmaan ja niillä pyritään auttamaan asiakasta selviytymään väliaikaisista maksuvaikeuksista. Osuuspankit pyrkivät toiminnallaan aktiivisesti löytämään ratkaisuja asiakkaiden väliaikaisten maksuvaikeuksien ylittämiseksi.

Luotto- ja takauskannasta yritysasiakkaiden (ml. asuntoyhteisöt) vastuut muodostivat 36 prosenttia (36). Yritysasiakkaiden vastuista investointitasolle luokiteltujen vastuiden osuus oli 49 prosenttia (46) ja kahden heikoimman ratingluokan vastuut olivat 501 miljoonaa euroa (634) eli 1,5 prosenttia (1,9).

Henkilöasiakkaiden vastuiden kuudesta pääluokasta kahteen parhaimpaan luokkaan kuului 81 (77) prosenttia ja kahteen heikoimpaan luokkaan 4 (4) prosenttia vastuista.

Suuria asiakasriskejä kattavat pankkitoiminnan omat varat olivat 7,3 miljardia euroa (6,3). Yhdenkään asiakkaan asiakasriski ei ylittänyt 10 prosenttia omista varoista.

Pankkitoiminnan korkoriski mitattuna yhden prosenttiyksikön koronlaskun vaikutuksena 12 kuukauden korkokatteeseen oli joulukuun lopussa 54 miljoonaa euroa (99).

Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta
31.12.2014 31.12.2013

Milj. e % Milj. e %
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset, netto 279 0,38 295 0,42
Saamisten arvonalentumiset vuoden alusta, netto 88 0,12 84 0,12

Vakavaraisuus

Ryhmän CET1-ydinvakavaraisuus oli tilikauden lopussa 15,1 prosenttia (17,1), tilikauden tulos mukaan lukien. Vakavaraisuuden vertailuluvut on esitetty arviona 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaan. Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden osto laski ydinvakavaraisuutta noin 6 prosenttiyksikköä. Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskut kasvattivat ydinvakavaraisuutta noin 3,7 prosenttiyksikköä. Ryhmän vakavaraisuustavoite (CET1) on 18 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä.

OP Ryhmän luottolaitostoiminnan vakavaraisuus on vahva suhteessa lakisääteiseen ja viranomaisen asettamiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Lakisääteinen alaraja vakavaraisuussuhteelle on 8 prosenttia ja ydinpääomalla 4,5 prosenttia.

Uusi luottolaitosdirektiivi ja vakavaraisuusasetus (CRD4/CRR) julkaistiin 27.6.2013. Uudet säännökset tulevat voimaan vaiheittain 1.1.2014 alkaen ja ne implementoivat Basel III -standardit EU:ssa vuosina 2014–2019. Uusiin säännöksiin liittyvät kansalliset lainsäädäntömuutokset hyväksyttiin elokuussa.

 

 

Ryhmän ydinpääoma oli joulukuun lopussa 6 384 miljoonaa euroa (6 896). Ydinpääomaa pienensi Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden osto. Ydinpääomaa kasvatti Tuotto-osuuksien liikkeeseen laskut, pankkitoiminnan tilikauden tulos sekä osingot ryhmän vakuutusyhteisöiltä. Tilikaudella vakuutusyhtiöt maksoivat osinkoja 280 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksia oli ydinpääomissa 1 561 miljoonaa euroa joulukuun lopussa. Odotettujen tappioiden ja arvonalentumisten alijäämänä ydinpääomasta on vähennetty 339 miljoonaa euroa (384).

Riskipainotetut erät olivat tilikauden lopussa 42 252 miljoonaa euroa (40 405), eli 4,6 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Koko vastuukannan keskimääräinen riskipaino laski vähittäisvastuiden keskimääräisen riskipainon hienoisen laskun myötä. Yritysvastuiden päivitetyt luokittelumallit arvioidaan otettavan käyttöön Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen vuoden 2015 alkupuoliskolla. Mallipäivityksen vakavaraisuusvaikutusten arvioidaan olevan positiivisia.

 

 

Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäisiä vakuutusyhtiöomistuksia riskipainotettuina erinä 6 446 miljoonaa euroa.

OP Ryhmä sai 27.11.2013 Finanssivalvonnalta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä. Lupa oli EKP valvontaan siirtymisestä johtuen voimassa määräajan 1.1.–31.12.2014. Vakuutusyhtiösijoituksiin sovellettava menetelmä johtaa noin 280 prosentin riskipainoon. Luvan jatko on EKP:n käsittelyssä.

Kansallisen lainsäädännön kautta implementoitavat vakavaraisuuden puskurivaatimukset korottavat pääomavaatimuksia. Vuoden 2015 alusta lukien kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia riskipainotetuista eristä. Vuoden 2016 alusta voimaan tuleva muuta rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävää luottolaitosta koskeva lisäpääomavaatimus on OP Ryhmän osalta vielä vahvistamatta. Finanssivalvonnalla on myös mahdollisuus asettaa syklisyyttä vähentävä muuttuva lisäpääomavaatimus. Tuleva likviditeettisääntely lisää likviditeetin hallinnan kustannuksia. Kannattavuuden merkitys korostuu säännösmuutoksiin valmistauduttaessa.

Uusissa säännöksissä on mukana velkaantumisastetta kuvaava mittari eli vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio). OP Ryhmän pankkitoiminnan vähimmäisomavaraisuusaste on nykytulkintojen mukaan arviolta 6,4 prosenttia, säännösluonnosten mukaisen minimitason ollessa kolme prosenttia.

Vahinkovakuutus

 • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja oli 223 miljoonaa euroa (166). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 272 miljoonaa euroa (149). Eläkevastuiden diskonttokoron lasku heikensi tulosta 62 miljoonaa euroa (38).
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5 prosenttia (11).
 • Operatiivinen kannattavuus parani. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 84,7 prosenttia (86,9) ja operatiivinen liikekulusuhde 18,4 prosenttia (18,7).
 • Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 6,7 prosenttia (3,5).
 • Etuasiakastalouksien määrä kasvoi tilikaudella 40 000:lla (46 000).

Vahinkovakuutuksen avainlukuja


Milj. e 1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
Vakuutusmaksutuotot 1 310 1 249 4,9
Vakuutuskorvaukset* 845 809 4,4
Sijoitustoiminnan nettotuotot 171 131 30,3
Diskonttauksen purkautuminen ja muut nettotuottoihin luettavat erät -42 -43 -2,8
Vahinkovakuutuksen nettotuotot 595 529 12,6
Muut nettotuotot 0 3 -97,1
Henkilöstökulut 102 107 -3,8
Muut kulut 270 260 3,9
Tulos ennen veroja 223 166 34,4
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto 49 -17 -388,5
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 272 149 82,3
       
Vakuutusmaksutuotot      
  Henkilöasiakkaat 687 630 9,1
  Yritykset ja yhteisöt 568 567 0,1
  Baltia 55 52 6,1
Vakuutusmaksutuotot yhteensä 1 310 1 249 4,9
       
Vahinkovakuutuksen tunnusluvut


Sijoitusten tuotto käyvin arvoin**, % 6,7 3,5 3,2
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde**, % 84,7 86,9 -2,2
Operatiivinen liikekulusuhde**, % 18,4 18,7 -0,3
Operatiivinen vahinkosuhde**, % 66,3 68,2 -1,9
         

* Vakuutuskorvaukset eivät sisällä korvausten hoitokuluja.

** Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä laskuperustemuutoksia ja poistoja yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä.


Vakuutusmaksutuottojen kasvu jatkui vahvana henkilöasiakkaissa ja Baltiassa. Yritysasiakkaissa yleinen taloustilanne heijastui vakuutusmaksutuottojen kehitykseen ja maksutuotot jäivät vertailukauden tasolle. Vakuutusten myynti oli hieman vertailukautta korkeampi.

OP Ryhmän markkinaosuus vahinkovakuutuksen maksutulosta vuonna 2013 oli 30,3 prosenttia. Maksutulon markkinaosuudella mitattuna OP Ryhmä on Suomen suurin vahinkovakuutusryhmä. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen myös tilikauden aikana.

Etuasiakastalouksia oli vuoden lopussa 655 000
(616 000), joista jo 75 (73) prosenttia on keskittänyt myös pankkiasiointinsa OP Ryhmään.

OP Ryhmä on päättänyt laajentaa vuonna 2013 pääkaupunkiseudulla toimintansa aloittaneen Omasairaala Oy:n liiketoimintaa avaamalla neljä uutta yksityissairaalaa Suomeen. Samalla se laajentaa toimintaansa uusille erikoisaloille ja työterveyteen. Valtakunnallista sairaalaverkostoa rakennetaan Pohjola-nimellä. Omasairaalan nimi muuttuu Pohjola Terveys Oy:ksi syksyllä 2015.

Tulos

Tulos ennen veroja parani 223 miljoonaan euroon (166) vertailukautta paremman operatiivisen vakuutusteknisen kannattavuuden sekä vahvan sijoitustoiminnan tuloksen myötä.

Eläkevastuiden diskonttokorkoa alennettiin tilikaudella 2,8 prosentista 2,5 prosenttiin, mikä kasvatti korvauskuluja 62 miljoonalla eurolla (38).

Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5 prosenttia (11). Liikekulut olivat 3 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde vahvistui vertailukauteen verrattuna ja oli historiallisen matalalla vuositasolla ollen 84,7 prosenttia (86,9). Yhdistetty kulusuhde oli 91,0 prosenttia (91,6). Vakuutustekninen kannattavuus ilman eläkevastuiden diskonttokoron laskun vaikutusta parani suotuisan vahinkokehityksen ja henkilöasiakkaiden sekä Baltian maksutuottojen vahvan kasvun myötä.

Korvauskulujen kasvu ilman eläkevastuiden diskonttokoron laskun vaikutusta oli 2 prosenttia eli vakuutusmaksutuottojen kasvua hitaampaa. Vahinkokehitys suurvahinkoja lukuun ottamatta oli suotuisaa. Uusista omaisuuden ja toiminnan suurvahingoista aiheutuva korvausmeno oli vertailukautta suurempi. Tilikaudella kirjattiin 82 uutta (77) omaisuuden ja toiminnan suurvahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 79 miljoonaa euroa (72). Tähän luokkaan kuuluvat yli 0,3 miljoonan euron vahingot. Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos oli vertailukautta suurempi. Tammi–joulukuussa eläkkeiden korvausvastuun muutos oli 62 miljoonaa euroa (59). Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin, ilman diskonttokoron muutosta, paransivat vakuutusteknistä katetta 27 miljoonaa euroa (10). Operatiivinen riskisuhde ilman korvausten välillisiä hoitokuluja oli 60,2 prosenttia (61,7).

Operatiivinen liikekulusuhde parani tuottojen kasvun myötä 18,4 prosenttiin (18,7). Operatiivinen toimintakulusuhde, joka sisältää myös korvausten välilliset hoitokulut, oli 24,4 prosenttia (25,4).

Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat vertailukautta paremmat korkojen merkittävän laskun johdosta. Sijoitusten tuotot käyvin arvoin olivat 220 miljoonaa euroa (115) eli 6,7 prosenttia (3,5). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 171 miljoonaa euroa (131). Arvonalentumisia kirjattiin 2 miljoonaa euroa (10).

Riskiasema ja vakavaraisuus

Vahinkovakuutuksen keskeiset riskit ovat vahinkokehitykseen liittyvät vakuutustekniset riskit, vakuutusvelan katteena olevien sijoitusten markkinariskit ja vakuutusvelan diskonttaamisessa käytetyn diskonttokoron taso.

Vahinkovakuutuksen vakuutusteknisissä riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matala markkinakorkotaso nosti vakuutusvelan diskonttokoron riskitasoa. Kokonaisuudessaan sijoitusten riskitasossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sijoitusten osakeriskiä alennettiin hieman. Joukkovelkakirjalainojen ja epälikvidien sijoitusten riskitasoa nostettiin maltillisesti.

Vahinkovakuutuksen sijoituskanta oli tilikauden lopussa 3 522 miljoonaa euroa (3 219). Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä. Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus oli 94 prosenttia (91) ja 71 prosenttia (74) sijoituksista oli vähintään A- -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,5 vuotta (4,4) ja duraatio 4,3 vuotta (3,7).

 

 

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuspääoma oli joulukuun lopussa 988 miljoonaa euroa (913). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 75 prosenttia (73). Tasoitusmäärä oli 215 miljoonaa euroa (248).


Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset tulevat voimaan vuoden 2016 alussa. Vahinkovakuutuksen alustavat Solvenssi II omat varat olivat joulukuun lopussa 804 miljoonaa euroa (894) ja pääomavaade oli 685 miljoonaa euroa (713). Solvenssi II:n mukainen solvenssisuhde oli 117 prosenttia (125). Luvut on esitetty ilman siirtymäsäännöksiä. Siirtymäsäännöksillä on parantava vaikutus vakavaraisuuspuskuriin.

 

 

Varallisuudenhoito

 • Tulos ennen veroja kasvoi 161 miljoonaan euroon (113); tulos käyvin arvoin oli 211 miljoonaa euroa (96).
 • Hallinnoitavien varojen bruttomäärä oli joulukuun lopussa 61,3 miljardia euroa (52,0).
 • Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat vuodenvaihteesta 20,8 prosenttia ja niiden osuus vakuutussäästöistä nousi 71,2 prosenttiin.
 • Henkivakuutuksen sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 6,0 prosenttia (3,5).

Varallisuudenhoidon avainlukuja


Milj. e 1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot 66 50 31,7
Nettopalkkiotuotot      
  Rahastoista ja omaisuudenhoidosta 140 116 20,6
  Henkivakuutuksesta 156 139 11,7
  Kulut -121 -108 11,3
  josta palautukset OP-bonusasiakkaille 18    
Nettopalkkiotuotot yhteensä 175 147 19,1
Muut tuotot 14 13 6,1
Henkilöstökulut 24 24 -2,8
Muut kulut 72 74 -3,2
Tulos ennen veroja 161 113 42,5
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto 51 -17 -395,7
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 211 96 120,9
       
Mrd. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Vakuutussäästöt 10,6 9,4 12,8
Hallinnoitavat varat (brutto)      
  Sijoitusrahastot 17,5 14,4 20,9
  Instituutioasiakkaat 23,5 20,9 12,6
  Private Banking 12,8 10,5 21,6
  Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 7,6 6,3 20,8
Hallinnoitavat varat (brutto) yhteensä 61,3 52,0 17,7
 


Markkinaosuus, %


Vakuutussäästöistä 24,7 24,6 0,1
Sijoitussidonnaisista vakuutussäästöistä 28,0 29,1 -1,1
Sijoitusrahastojen pääomista 20,5 19,2 1,3
         

Hallinnoitavien varojen bruttomäärä oli 61,3 miljardia euroa (52,0). Hallinnoitavat varat sisältävät 14,0 miljardia euroa OP Ryhmään kuuluvien yritysten varoja.


Nettomerkinnät OP Ryhmän sijoitusrahastoihin ja sijoitus-sidonnaisiin vakuutuksiin olivat yhteensä 2 490 miljoonaa euroa (2 530). Hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääoma kasvoi 20,9 prosenttia 17,5 miljardiin euroon (14,4). Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 20,8 prosenttia 7,6 miljardiin euroon (6,3).

Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä oli tilikauden lopussa 755 000 eli 19 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. OP Ryhmän asiakasmarkkinaosuus Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastojen osuudenomistajista kasvoi 22,8 prosenttiin (19,9).

Tulos

Tulos ennen veroja kasvoi vertailukaudesta 161 miljoonaan euroon (113). Tulos käyvän arvon rahaston muutoksen jälkeen oli 211 miljoonaa euroa (96).

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia vertailukaudesta hallinnoitavan varallisuuden kasvun myötä ja olivat 175 miljoonaa euroa (147).

Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 6,0 prosenttia (3,5). Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuottoihin sisältyvät sijoitustoiminnan tuotot ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten tulosta olivat 169 miljoonaa euroa (147).

Matalan korkotason jatkumiseen varauduttiin tekemällä vakuutusvelkaan tulosvaikutteisia korkotäydennyksiä nettona 38 miljoonaa euroa (12).

Kulut olivat 3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Henkilöstökulut supistuivat 1 miljoonaa euroa ja muut kulut 2 miljoonaa euroa. Tilikaudella kuluja kasvatti 2 miljoonan euron kertaluonteinen järjestelmäpoisto.Varallisuudenhoidon kulu–tuottosuhde parani ja oli 40,8 prosenttia (49,4).

Riskiasema ja vakavaraisuus

Varallisuudenhoidon keskeisimmät riskit ovat henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden markkinariskit, vakuutusvelan diskonttauksessa käytetty korkotaso sekä ihmisten elinajanodotteen ennakoitua nopeampi kasvu.

Henkivakuutuksen sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 4,2 miljardia euroa (3,9) jakautuen seuraavasti:

 

 

Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus korkosalkusta oli 94 prosenttia (90). Tilikauden lopussa korkosijoitusten modifioitu duraatio oli 3,1 (2,4).

Henkivakuutuksen vakuutusteknisissä riskeissä ja sijoitusten riskitasossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kokonaisuutena henkivakuutuksen riskiasema on säilynyt vakaana.

Vakuutusvelan diskonttauksessa käytetyn koron muutokseen on varauduttu suojaamalla merkittävä osa riskistä korkojohdannaisilla. Vakuutusvelan korkotäydennykset olivat tilikauden lopussa 475 miljoonaa euroa (128).

Henkivakuutuksen toimintapääoma oli 666 miljoonaa euroa (664). Vakavaraisuusaste, eli vakavaraisuuspääoman suhde painotettuun vakuutusvelkaan, oli 12,5 prosenttia (14,0).

Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset tulevat voimaan vuoden 2016 alussa. Henkivakuutuksen alustavat Solvenssi II omat varat olivat joulukuun lopussa 804 miljoonaa euroa (789) ja alustava pääomavaade oli 806 miljoonaa euroa (793). Solvenssi II:n mukainen solvenssisuhde oli 100 prosenttia (99). Luvut on esitetty ilman siirtymäsäännöksiä. Siirtymäsäännöksillä on parantava vaikutus vakavaraisuuspuskuriin.

 

 

 

Muu toiminta

Muun toiminnan avainlukuja


Milj. e 1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
Korkokate -34 11 -398,9
Kaupankäynnin nettotuotot -8 -11 -31,6
Sijoitustoiminnan nettotuotot 49 45 8,5
Muut tuotot 465 443 5,1
Kulut 516 472 9,3
Arvonalentumiset saamisista 0 2 -100,0
Tulos ennen veroja -43 13 -429,5
Mrd. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Saamiset luottolaitoksilta 10,0 9,0 6,9
Sijoitusomaisuus 12,0 9,0 43,7
Velat luottolaitoksille 5,0 4,0 8,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 17,0 17,0 1,8

Tulos

Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -43 miljoonaa euroa (13). Tulosta rasitti korkokatteen supistuminen ja kulujen kasvu.

Valmistautumien tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn laski likviditeettireservin korkokatetta, jonka seurauksena muun toiminnan korkokate supistui -34 miljoonaan euroon (11). Muut tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina. Ryhmän ulkopuoliset nettopalkkiotuotot olivat 6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella maksuliikkeeseen liittyvien palkkioiden kasvettua.

Muun toiminnan kulut kasvoivat 9 prosenttia eli olivat 44 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Muun toiminnan kuluista 158 miljoonaa (178) euroa oli henkilöstökuluja ja 174 miljoonaa euroa ICT-kuluja (136). Vuoden 2013 lopussa toteutettu ICT-toimintojen ulkoistaminen vähensi henkilöstökuluja, mutta lisäsi ICT-kuluja. Tilikaudella liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat erään kirjatut Pohjola Pankin osakkeiden ostotarjoukseen liittyvät kertaluonteiset palkkiot, yhteensä 20 miljoonaa euroa, josta noin kolmannes oli ryhmän sisäisiä kuluja.

Riskiasema ja likviditeettireservi

Muun toiminnan keskeiset riskit ovat likviditeettireservin luotto- ja markkinariskit sekä likviditeettiriskit. Markkinariski on merkitykseltään suurin likviditeettireserviin sisältyvissä saamistodistuksissa.

Likviditeettireservin sijoitusten markkinariskit kasvoivat tilikaudella likviditeettireservin kasvun ja allokaatiomuutosten seurauksena.

OP Ryhmä turvaa maksuvalmiutensa likviditeettireservillä, joka muodostuu pääasiassa talletuksista keskuspankkiin ja keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamisista. Likviditeettireservi ja muut varautumissuunnitelman mukaiset lisärahoituslähteet riittävät kattamaan vähintään kahden vuoden rahoitustarpeen tilanteessa, jossa tukkuvarainhankinta ei toimisi ja talletuskanta supistuisi maltillisesti.

Likviditeettireservi


Mrd. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Talletukset keskuspankissa 3,8 2,0 90
Vakuuskelpoiset saamistodistukset 7,8 7,4 6
Vakuuskelpoiset yritysluotot 4,3 3,3 31
Yhteensä 15,9 12,7 26
Ei vakuuskelpoiset saamiset 0,7 0,7 6
Likviditeettireservi markkina-arvoin 16,6 13,3 25
Vakuuden aliarvostus (Haircut) -1,1 -1,0 12
Likviditeettireservi vakuusarvoin 15,5 12,3 26

Likviditeettireservi sisältää hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden, kuntien, rahoituslaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemia saamistodistuksia, arvopaperistettuja saamisia ja vakuuskelpoisia luottoja. Likviditeettireserviin kuuluvat saamistodistukset on reservilaskelmassa arvostettu markkinoilta saataviin noteerauksiin.

OP Ryhmään kuuluva OP-Asuntoluottopankki Oyj laski liikkeeseen kolme kiinteäkorkoista 1,0 miljardin euron kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa. Maaliskuussa liikkeeseen lasketun lainan maturiteetti on 7 vuotta, kesäkuussa liikkeeseen lasketun 5 vuotta ja marraskuussa liikkeeseen lasketun 10 vuotta.

Pohjola Pankki Oyj laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja tilikaudella 3,5 miljardia euroa. Kansainvälisillä pääomamarkkinoilla laskettiin maaliskuussa liikkeeseen kaksi 750 miljoonan euron senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, jotka ovat maturiteetiltaan kolme ja seitsemän vuotta. Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen maturiteetiltaan viiden vuoden mittainen 750 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina sekä Japanin markkinoilla kaksi Samurai-joukkovelkakirjalainaa yhteensä 60 miljardia jeniä (432 miljoonaa euroa).