Vuosi 2014 tiivistetysti

 • Ryhmän vuoden 2014 tulos ennen veroja oli 915 miljoonaa euroa (701), eli 31 % vertailukautta parempi.
 • Ryhmän tuotot kasvoivat 8 %, samalla kulut supistuivat vuotta aiemmasta.
 • Saamisten arvonalentumiset olivat 88 miljoonaa euroa (84), eli matalalla 0,12 %:n tasolla luotto- ja takauskannasta.
 • Ryhmän omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille kertyi vuodelta 2014 bonuksia sekä tuottoja oman pääoman sijoituksista arviolta yhteensä 216 miljoonaa euroa (193).
 • Ryhmän tilikauden verot olivat 337 miljoonaa euroa (120).
 • Jokaisen kolmen liiketoimintasegmentin tulos parani selvästi:
   • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 45 % 587 miljoonaan euroon (404). Kulu–tuottosuhde parani 6 %-yksikköä 56 %:iin. Luottokanta kasvoi vuodessa 3,8 % ja talletuskanta 3,0 %.
   • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 34 % 223 miljoonaan euroon (166). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde saavutti uuden ennätystason ja oli 84,7 %. Maksutulo kasvoi tilikaudella 5 %.
   • Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja kasvoi 43 % 161 miljoonaan euroon (113). Sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat vuodessa 21 % ja sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 21 %.
   • Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi 72 000:lla 1 590 000:een.
 • Vuoden 2014 aikana OP Ryhmä lunasti ryhmän ulkopuolisten omistamat Pohjola Pankin osakkeet 2,4 miljardilla eurolla, ja Pohjolan osakkeen noteeraus Helsingin pörssissä päättyi 30.9.2014.
 • Pohjola Pankin osakkeiden ostosta huolimatta ryhmän vakavaraisuus on vahva. Joulukuun lopussa CET1-vakavaraisuus oli 15,1 % (17,1). CET1-vakavaraisuutta tukevia Tuotto-osuuksia oli laskettu liikkeelle vuoden loppuun mennessä 1 561 miljoonaa euroa.
 • Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuonna 2014. Tarkemmin kohdassa "Vuoden 2015 näkymät".

OP Ryhmän avainlukuja1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. e 915 701 30,6
  Pankkitoiminta 587 404 45,1
  Vahinkovakuutus 223 166 34,4
  Varallisuudenhoito 161 113 42,5
       
Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 195 193 0,7

31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Ydinvakavaraisuus CET1, %** 15,1 17,1 -2,0*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (RaVa)** 1,89 2,19 -0,3*
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,38 0,42 -0,04*
Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 590 1 518 4,7
         

* suhdeluvun muutos. ** vertailutiedot esitetty arviona 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaisina.